PORADÍME VÁM S NÁKUPEM

Tel: +420 317 723 705

E-mail: info@karsis.cz

Přihlášení / Odhlášení

Jméno
Heslo:
 
 

Katalog zboží KARSIS.CZ

PodlahoveCentrum.cz / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového prodeje

Prodávající:

KARSIS s.r.o.
Čechova 2148
256 01 Benešov
IČ: 261 80 456
Tel: 317 725 150
e-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího).
 2. Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou s dopravným je kupující vyrozuměn před dodáním zboží.
 3. Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

 1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 2. Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den Odeslání objednávky platnou výši ceny uvedené u položky objednaného zboží, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 4. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč.
 5. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 6. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 7. Cena za dopravu se stanovuje individuálně na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Dodací podmínky:

 1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr na výdejním místě prodávajícího.
 3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 4. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka poškozená nebo neúplná, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento prodávajícímu neprodleně zaslat a současně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí, mezi které patří i prodlení na straně jeho dodavatele nebo dopravce. O prodloužení dodací lhůty je povinen kupujícího informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Platební podmínky:

Platbu za zboží je možno uskutečnit hotově při převzetí zboží na výdejním místě, dobírkou při doručení zboží na zadanou adresu (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem) nebo bankovním převodem na základě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění).

Práva a povinnosti z vadnéhplnění:

 

A.    Jakost při převzetí

 

1.      Pokud má převzaté zboží nedostatky (např.nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklémnebo sjednanémúčelu, není kompletní, neodpovídá jehmnožstvímíra, hmotnost, nebjakosneodpovídá jinýzákonnýmsmluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vadzboží, za které prodávající odpovídá.

2.      Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatninejpozději do dvou leod převzetí zboží podlsvého požadavknárok na bezplatné odstranění vadnebnpřiměřenou slevu z cenynení-lto povazvadneúměrné (zejménnelze-lvadu odstranibez zbytečnéhodkladu), lzuplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad,týká-lse vada pouze této součásti.

3.      Není-lopravnebvýměnzboží možná, na základě odstoupení od smlouvmůžkupující požadovavrácení kupní ceny v plné výši.

4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla již vadná při převzetí.

5.      Prodávající není povinenárokkupujícího vyhovět, pokud prokážežkupující ed převzetím o vadě zboží věděl nebo jsám způsobil.

 

B.     Zákonná práva z vad

 

1.     Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která vznikne u spotřebního zboží v době 24 měsíců.

2.   Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

3.     V tétlhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vady, která znamená podstatné porení smlouv(bezohledu na to,jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bevadnebdodáním chybějící věci;
bezplatné odstranění vadopravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny;
vrácení kupní cenna základě odstoupení od smlouvy.
4.      Podstatné jtakové porušení smlouvy,o němž strana porušující smlouvjiž při uzavření smlouvy vědělnebo muselvědět, žby druhá strana smlouvneuzavřela, pokud by totporušení předvídala.
5.      Uvady, která znamená nepodstatné porení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vadnebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.     Vyskytla-lse odstranitelná vadpopravě opakovaně (třetí reklamacpro stejnozávadu nebo čtvrtá pro odlišné závadynebmá zboží větší počet vad (nejméně tři vadsoučasně)můžkupující uplatniprávo na slevu z kupní cenyvýměnzboží nebo odstoupit od smlouvy. 
7.      Prodávající neodpovídá za vadvzniklé v důsledkběžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

 1. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Protože se podlahové krytiny v rolích (v metráži) upravují (řežou) dle individuálních požadavků konkrétního zákazníka, podléhá prodej tohoto zboží zvláštnímu režimu. Na takto upravené zboží se nevztahuje možnost vrácení do 14 dnů bez udání důvodu. Při odběru jiného - individuálně neupraveného zboží nebo celé role, není toto vaše právo nijak dotčeno.
 3. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 4. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovni spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit čásku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.
 6. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
 8. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Vyřízení reklamace:

 1. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 2. Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 3. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 4. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 5. Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem.